Wednesday, May 10, 2006

REVIDERT FORSLAG (nr2) TIL TEKST FOR MANIFEST / LØPESEDDEL...

" OFFERLAMMENE

Offerlammene er en gruppe studenter ved religionsvitenskap som arrangerer månedlige seminar med 'offer' som tema. Offer er mer enn fortidens blodige slakt av okser til sultne guder. Det er en praksis, en diskurs og et potent symbolparadigme som lever videre den dag idag og som påvirker menneskers liv uansett kultur og samfunnsordning.

Offer-seminarene skjer på Sydneshaugen skole, ved HF, og alle er velkomne. Uansett om du kommer fra religionsvitenskap, utenfor HF eller utenfor universitetet, er du hjertelig velkommen. Vi søker å forstå offer ved å utforske, teoretisere og ikke minst diskutere forskjellige eksempler på offer gjennom historien og nåtiden. Dette er ikke en eksklusiv gruppe, og stadig flere blir med.

Offeret er ideenes distinktive, krevende tilstedevære i den fysiske verden. Det kan derfor ikke ignoreres av noen som ønsker å forstå eller si noe om kultur, religion, politikk eller kunst. Du er herved invitert!

med vennlig hilsen
Offerlammene
http://offerlammene.blogspot.com/ "

- - - KRITISER!

Tuesday, May 09, 2006

ØNSKELISTE FOR EMPIRI-PRESENTASJONER 2006-2007

DE TIDLIGE SIVILIASJONER
Offer : Egyptisk Religion (Suzanne)
Offer : Hermetisk Religion? (Bull)
Offer : Minoisk Religion (Janemil)
Offer : Nubisk Religion (Lars)
Offer : Mesopotamisk Religion (Marit)
Offer : Assyrisk & Persisk Religion
Offer : Zoroastrianismen (Knut)
ROMA & HELLAS
Offer : Gresk Religion (Lise)
Offer : Mithraismen (Janemil)
Offer : Romersk Religion (Lars)
LEVANTEN
Offer : Jødedom (?)
Offer : Samaritanisk Religion (Lars)
ISLAM
Offer : Islam (Helge Line?)
Offer : Zar (?)
Offer : Ahmaddyia (Arnstein)
Offer : Bahaismen (Janemil)
URINNVÅNER RELIGIONER
Offer : Afrikansk Religion (?)
Offer : Nyere Religioner: Yourba, Santeria & Voudon (Janemil)
Offer : Nord-Amerikansk Indiansk Religion (The Sverre)
Offer : Ainu Religion (Janemil)
Offer : Bribri (Bjørn Ola)
Offer : Samisk Religion (?)
Offer : Aboriginer Religion (?)
KRISTENDOMMEN
Offer : Kristendommen:Bot (Morten Fuglestad)
Offer : Kristendommen (?)
Offer : Kristendommen:Bolivia (Sverre)
Offer : Kristendommen:Judas Evangeliet (Espen)
Offer : Mormonismen (Janemil)
SØR-ØST ASIA
Offer : Vedisk Religion (Magrethe)
Offer : Hinduismen: ?Jostein
Offer : Buddhismen:Norge, Danmarksplass (Suzanne)
Offer : Buddhisme:Tibetansk (Astrid)
Offer : Buddhismen (?Kristian?)
Offer : Jainismen (?)
ØST-ASIA
Offer : Kinesisk Religion (Suzanne)
Offer : Japansk Religion (Janemil)
MESO- OG SØR-AMERIKA
Offer : Toltec og Maya Religion
Offer : Inca og Aztec Religion (Sverre)
NORD-VEST EUROPA
Offer : Norrøn Religion (Jenter fra master)
Offer : Norrøn Religion: Völse (?)
Offer : Keltisk Religion (Knut)
NYERE RELIGIONER
Offer : Nyere Religioner: Hedningsamfun (Aina) (kan flyttes på til Nord-Vest Europa)
Offer : Nyere Religioner: Sataniske og Satanistiske offer: Universelle Retoriske Strategier? (Knut)
Offer : Nyere Religioner: Thelemisk offer? (Vidar)
SEKULÆRE TRADISJONER
Offer : Sekulære offer: Sport (anyone?)
Offer : Sekulære offer: Kunst, Maleri og Skulptur (Vidar2)
Offer : Sekulære offer: Populærkultur (?)
Offer : Sekulære offer: Politisk (Knut)
Offer : Sekulære offer: Militært Offer i SunTzu's Art of War (Janemil)
Offer : Komparative Tema: Offer & Rituelle (Selv)Mord (Janemil)

FORSLAG (1) - Alle presentasjonen følger malen:
(1) RELGIØS BEVEGELSE
(2) TID (PERIODE) OG OMRÅDE
(3) EMISK TERM: HVA KALLES DETTE OFFERET PÅ TRADISJONENS ORIGINALE SPRÅK?
(4) TYPE: RITE (det er en handling), SYMBOL (det viser til en handling), DISKURS (det er skrevet eller sagt)
(5) HVEM ER SUBJEKTET I OFFERET? (HVEM OFFRER)
(6) HVA ER OBJEKTET I OFFERET?
(7) HVA ER AKTIVITETEN I OFFERET? (HVA GJØRES)
(8) HVEM ER DET INDIREKTE OBJEKTET I OFFERET? (MOTTAKER AV)
(9) HVA ER KONTEKSTEN FOR OFFERET? (TID OG STED)
(10) HVA ER DEN EKSPLISITTE HENSIKTEN VED OFFERET?

FORSLAG (2) - Alle baserer seg på en A4 side med informasjon, som kan samles i en fin, felles tekst-samling

TEORI-ANALYSE?

I møte med en teori, har det slått meg at det kan hjelpe på "å lokalisere den" på en 'ontologisk skala' for å utforske implikasjoner og forutsetninger. Hvis det refleksive nivå kan regnes som et slags utgangspunkt; så kan en slik ontologisk skala se sånt ut:

DET INTERSUBJEKTIVE PLAN: Det som eksisterer mellom mennesker
11. SOSIALE NIVÅ - (Organisering)
10. ' SEMANTISKE ' NIVÅ - (Språk)
9. SEMIOTISKE NIVÅ - (Symboler)
8. MATERIELLE NIVÅ - (Ressurser)

DET SUBJEKTIVE PLAN: Det som ekesisterer i og for enkelt-mennsket
7. REFLEKSIVE NIVÅ - Det nivå som reflekterer over og 'opplever' ovenfor- og nedenforliggende nivå.
6. SENSORISKE NIVÅ - (Sanser)
5. PSYKOLOGISKE NIVÅ - (Makro-mentale aspekter; "clock")
4. KOGNITIVE NIVÅ - (Mikro-mentale aspekter, "clockwork")

DET OBJEKTIVE PLAN: Det som eksisterer uavhengig av enkelt-mennesket
3. SPATIALE / BIOTOPISKE NIVÅ - (Hvor vi er)
2. KJEMISKE NIVÅ - (Kjemiske aspekter)
1. FYSISKE NIVÅ - (Fysiske aspekter; )

Og spørsmålet blir altså: Hvilket perspektiv har en teori? Fra hvilket nivå betrakter den det den vil forklare? Konsekvenser som går oppover på skalaen kan vi kalle implikasjoner. De fordommer teorien antar å være selvsagte kan vi kalle forusetninger. Dersom en teori ligger for langt nede på skalaen, kan den ha problemer med å vise sin direkte relevans for det vi er interesserte i, nemlig kulturelle representasjoner på et inter-subjektivt plan, og vi må avklare hva dens implikasjoner er. Hvis den er for nær opp til det inter-subjektive, så må vi undersøke hvilke forusetninger den har, og deres implikasjoner.

En sånn skala kan kanskje være et behjelpelig metateoretisk (dvs. i teoretiske analyser av teorier) visualiserings-instrument i sammenheng med offerteorier?

mvh
Janemil

PS. Kommenter modellen og nivåene. Den må kanskje revideres!

OPPSUMERING AV OFFER (3)

Det ble holdt offer-seminar tirsdag 09. mai om offer & kjønn: Nancy Jay & William Beers. Suzanne presenterte Nancy Jay - med noen eksklusive merkevare-tegninger - og Sverre presenterte William Beers. Det var mange nye ansikter å se, og diskusjonen satt løs. Generelt falt ikke Beers og Jays teorier i smak hos de tilhørende. "Det blir liksom for lett" var konklusjonen. To ting ble dog påpeket: (1) hvordan marxistiske, freudianske og femnistiske teorier lett samler seg litt i klumper. De har mye til felles! (2) Det finnes mange likhetstrekk mellom Durkheim og Jay, og Attran og Bulbulia. Til slutt diskuterte vi litt om offerlammenes fremtid, høsten 2006 og våren 2007. Hovedtema var: (a) Studenter versus Professorer (eller mix-seminar) (b) Empiri versus Teori (c) versus mange presentasjoner per seminar (d) Skriving av manifest og produkt (e) Evangelisering. Se relevant post for liste over fremtidige empiri-foredrag...

mvh
Janemil

Nancy Jay - et støtteark

Her er et støttenotater til mitt innlegg om Nancy Jay, Offer og Kjønn 9.mai.
Suzanne

Nancy Jay
Født 1929
Utdraget som står i Understanding Religious Sacrifice, er fra Throughout Your Generations Forever: Sacrifice, Religion, and Paternity 1992.

Kommunionsoffer og soningsoffer
I begge offer er det snakk om en kollektiv identitet, som skapes gjennom differansen mellom de som spiser og får bli, og de som ikke får spise og blir jaget vekk.

Fedre versus mødre – et antropologisk faktum
Siden menn mangler den naturlige relasjon med sine barn, altså de har ikke født dem, har forskjellig kulturer opprettet kunstige mekanismer for å opprette en slik relasjon.
Offerpraksisen blir en religiøs reproduksjon.

Det ville / den naturlige verden
Ingen patrilineær struktur, død
Det sosiale / den religiøse verden
Mannen er fanget midt i mellom pga. kvinnen. Regulert sex, sosial kontinuitet, prøver å nå idealet som er…
Gullalderen / det guddommelige nivå
Til Gullalderidealet hører mannlig renhet og udødelighet til.


I det gamle Hellas var ikke ekteskap et forhold mellom to individer, men mellom to familier. Uten ekteskap kan det ikke være et faderlig slektskapsforhold. Bare legitime sønner kan fortsette slektslinjen i en oikos, husholdet.

Jay trekker frem at patrilineær rekkefølge ikke bare forekommer i offerreligioner (hvis vi tenker offer i gresk forstand, altså blod og drap og kjøttspising), men også i f.eks den Romersk-katolske kirke der man har et mannlig, geistlig hierarki som har transcendert en arverekkefølge avhengig av kvinners innblanding.


Jay mener at Robertson Smith har rett i at offer er forbundet med slektskap, i det han sier at alle offer opprinnelig var klanoffer. Dog feiler Smith i det han tar slektskapsbånd for gitt, at slekt er naturlig.Siden produksjon nødvendigvis henger sammen med reproduksjon, kan man kun ved kontroll over reproduksjonen, altså kvinnene, ha kontroll over produksjonen. I et matrilineært samfunn, som ikke må forveksles med et matriarkalsk samfunn, deles makten over den reproduktive ressursen, kvinnen, mellom brødre og ektemenn.

Der staten ikke kan skilles fra patrilineært organisert reproduksjonssystem, er hele samfunnsordenen avhengig av offer. Hvis offerinstitusjonen trues, trues også hele den sosiale orden.

Konklusjon:
En mann født av en kvinne, vil dø. Men en mann integrert inn i en evig sosial orden, kan transcendere dødeligheten av denne verden. Offer gjør altså to ting på en gang. Offer samler gruppen, og offer er en bot for å ha blitt født av en kvinne.